ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՈԻՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ
Հեղինակ՝ տ.գ.թ., դոցենտ Միքայել Թովմասի Նաջարյան

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄ
ԵՎ
ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
տեսաձայնագրություններ

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄ
ԵՎ
ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

https://polytech.am/onlinelectures/eldas_1/

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ
ԵՎ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

https://polytech.am/onlinelectures/eldas_2/

ՄԵՏԱՂԱՀԱՏ
ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԿՏՐՈՂ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԱՅԼ
ՆՅՈՒԹԵՐ
Մասնագիտություններ՝
«Տնտեսագիտություն» - դասիչ՝ 031101.00.6
«Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» - դասիչ՝ 071502.00.6
Նշված նյութերի որևէ հատված չի կարող վերարտադրվել մեխանիկական, լուսապատճենահանման,
տեսագրման և/կամ այլ եղանակներով՝ առանց հեղինակի գրավոր համաձայնության: © Մ. Նաջարյան 2021թ.