ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄ
ԵՎ
ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
Էլեկտրոնային դասախոսություն
Հեղինակ` տ.գ.թ., դոցենտ Մ. Թ. Նաջարյան
 
 
Մասնագիտություն` «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» դասիչ 031101.01.6
 
 © Մ. Նաջարյան 2019թ.