ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Այլ Նյութեր

Մասնագիտություններ՝
«Տնտեսագիտություն» - դասիչ՝ 031101.00.6
«Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» - դասիչ՝ 071502.00.6
Նշված նյութերի որևէ հատված չի կարող վերարտադրվել մեխանիկական, լուսապատճենահանման,
տեսագրման և/կամ այլ եղանակներով՝ առանց հեղինակի գրավոր համաձայնության: © Մ. Նաջարյան 2021թ.