Էլեկտրոնային դասախոսություն
Հեղինակ` տ.գ.թ., դոցենտ Մ. Թ. Նաջարյան

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ դասիչ` 150600
"Մեքենաշինության արտադրության տեխնալոգիա,
սարքավորումներ և ավտոմատացում"

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ`
"Մեքենաշինության տեխնալոգիա"
"Մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ"
 
Հեղինակի մասին