ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄ
ԵՎ
ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
Դասախոսությունների տեսաձայնագրություններ
Հեղինակ` տ.գ.թ., դոցենտ Մ. Թ. Նաջարյան
 
 
Մասնագիտություն`

Կրթական ծրագիր`
«ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» - դասիչ` 0.31101.01.6

«ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» - դասիչ` 0.31101.00.6
 
 © Մ. Նաջարյան 2020թ.