ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագիրը քննարկվել և հավանության է արժանացել ՙՄեքենաշինության տեխնոլոգիա և սարքավորումներ՚ ամբիոնի նիստում: Հաստատվել է ՙՄեքենաշինության՚ դեպարտամենտի 09.02.2009թ. նիստում:

 1. ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՏՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
  1.1. Ընդհանուր հասկացություններ մետաղների մշակման գործընթացի վերաբերյալ
  1.2. Մետաղների կտրման գործընթացն իրականացնող շարժումները, կտրման ռեժիմի պարամետրերը
  1.3. Կտրող գործիքների հիմնական տարատեսակները
  1.4. Գործիքային նյութեր
  1.5. Մեխանիկական մշակման հիմնական սխեմաները
 2. ՄԵՏԱՂԱՀԱՏ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
  2.1. Ընդհանուր հասկացություններ մետաղահատ հաստոցների վերաբերյալ
  2.2. Մետաղահատ հաստոցների դասակարգումը և մակնիշավորումը
  2.3. Մետաղահատ հաստոցների շարժաբերները
  2.4. Մետաղահատ հաստոցներում օգտագործվող մեխանիզմները
 3. ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
  3.1. Խառատային հաստոցների տեսակները
  3.2. Խառատա-պտուտակահանման հաստոցներ (հիմնական հանգույցները, նրանց հարմարադասումը, օգտագործվող կտրող գործիքները, մշակման սխեմաները)
 4. ԳԱՅԼԻԿՈՆՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
  4.1. Գայլիկոնման հաստոցների տեսակները (առանձնահատկությունները, մշակման սխեմաները, օգտագործվող կտրող գործիքները, հարմարանքները)
  4.1.1. 2A135 մակնիշի ուղ ղաձիգ գայլիկոնման հաստոց
  4.1.2. 2В56 մակնիշի շաղավղագայլիկոնման հաստոց
  4.1.3. Ներտաշման հաստոցներ
 5. ՖՐԵԶԵՐՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
  5.1. Ֆրեզերային հաստոցների տեսակները
  5.2. Կոնսոլայն և ոչ կոնսոլային, ուղղաձիգ և հորիզոնական, համապիտանի և լայն համապիտանի ֆրեզերային հաստոցներ
 6. ՌԱՆԴՄԱՆ, ԹՈՐԾՄԱՆ և ՁԳՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
 7. ԱՏԱՄՆԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ
  7.1. Ատամնաթործման հաստոցներ
  7.2. Ատամնաֆրեզերման հաստոցներ
 8. ՀՂԿՄԱՆ և ՎԵՐՋՆԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ 8.1. Հղկման գործիքների տեսակները, բնութագրերը 8.2. Հղկման հաստոցների տեսակները, մշակման սխեմաները, դերն ու նշանակությունը 8..3. Վերջնամշակման հաստոցներ