ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
 
ՍկիզբԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

ՙՏեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորոմներ՚ Դասընթացի առարկայական ծրագիր
Մասնագիտությունը 031101.00.6- ՙՏնտեսագիտություն՚ Կրթական ծրագիր 031101.01.6-ՙՏնտեսագիտություն՚ 1.09.4.42- «Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներե առարկայի աշխատանքային ծրագիր Ծրագիրը քննարկվել և հավանության է արժանացել ՄՏԱ ամբիոնի 2017թ. օգոստոսի 30-ի թիվ 1 նիստում: Հաստատվել է ՄՄՏՀ և Դ ինստիտուտի խորհրդի 2017թ. հոկտեմբերի 12-ի նիստում


 • ԹԵՄԱ 1. Ընդհանուր հասկացություններ մետաղամշակման սարքավորումների և նրանց կինեմատիկայի վերաբերյալ
  1.1.Մետաղական հաստոցների դասակարգումը և մակնիշավորւմը:
  1.2 Շարժումների դասակարգումը:
  1.3 Հիմնական հասկացություններ շարժաբերի մասին:
 • ԹԵՄԱ 2. Խառատային հաստոցներ
  2.1 Խառատային հաստոցների տեսակները: Խառատա-պտուտակահան հաստոցների հիմնական հանգույցները, հարմարադասումը, կատարվող աշխատանքները և կինեմատիկական շղթաների լարումը:
  2.2 Խառատա-դարձուկային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
  2.3 խառատա-կարուսելային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
 • ԹԵՄԱ 3. Գայլիկոնման ներտաշման հաստոցներ:
  3.1 Գայլիկոնման հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
  3.2 Ներտաշման հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
 • ԹԵՄԱ 4. Ֆրեզերային հաստոցներ:
  4.1 Ֆրեզերային հաստոցների տեսակները: Ուղղաձիգ և հորիզոնական ֆրեզերային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
  4.2 Ոչ կոնսոլային ֆրեզերային հաստոցների տարատեսակները, հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
 • ԹԵՄԱ 5. Ռանդման, թործման, ձգման հաստոցներ
  5.1 Ընդլայնական և ընդերկայնական ռանդման հաստոցների հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
  5.2 ործման և ձգման հաստոցների հարմարադասումը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
 • Թեմա 6. Ատամնամշակման հաստոցներ
  6.1 Ատամնաթործման հաստոցների կինեմատիկական կառուցվածքը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
  6.2 Ատամնաֆրեզման հաստոցների կինեմատիկական կառուցվածքը, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
 • Թեմա 7. Հղկաման և վերջնամշակման հաստոցների տեսակները, մշակաման սխեմաները, կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները և կատարվող աշխատանքները:
  7.1 Կտրիչների մաշման պայմանները:
  7.2 Մաշման ֆիզիկական բնույթը:
 • ԹԵՄԱ 8. Հաստոցային համակարգերի հիմանական տեսակները, կիրառման բնագավառը, առանձնահատկությունները, կառուցվածքային և հարմարադասման սխեմաները:
 • ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
 • Լ1. Մետաղահատ հաստոցներում օգտագործվող փոխանցումները և կինեմատիկական շղթաների տարրերի պայմանական նշանները:
 • Լ2. Մետաղահատ հաստոցների արտաքին կինեմատիկական շղթայի վերլուծություն:
 • Լ3. Խառատա-պտուտակահան հաստոցի պարուրակահանման շղթայի լարումը ճշգրիտ և ոչ ստանդարտ քայլով պարուրակներ մշակելու համար:
 • Լ4. Ատամնաթործման հաստոցի լարումը գլանական ուղիղ ատամներով ատամնանիվների մշակման դիրքում:
 • Լ5. Ատամնաֆրեզման հաստոցի լարումը գլանական ուղիղ ատամներով ատամնանիվների մշակման դեպքում:
 • Լ6. Ատամնաֆրեզման հաստոցի լարումը գլանական պտուտակային ատամներով ատամնանիվների մշակման դեպքում: